Zásady spracúvania osobných údajov

vydané internetovým obchodom pre predaj tovaru https://www.povidlo.sk  prostredníctvom spoločnosti Skvelý obchod s.r.o., so sídlom U Dlouhé stěny 549/4 Jihlava 58601, Česká republika, IČO: 17094119, zapísaná na Mestskom súde sp. zn. C 366467, v zastúpení: Adamem Rožánkem, konateľ, ktorá je tiež prevádzkovateľom osobných údajov (ďalej tiež len „my“ alebo „prevádzkovateľ“). 

 

Cieľom tohto dokumentu bude oboznámiť Vás so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú spracovania Vašich Osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto zásady spracovania Osobných údajov prečítali. Pokiaľ budete mať akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich Osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail info@povidlo.sk. 

 

Spracovávame Vaše Osobné údaje zo zákonom stanovených dôvodov, za účelom plnenia zmluvy alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ sa nejedná o spracovanie Osobných údajov ani v jednom z týchto troch uvedených dôvodov, potom si vyžiadame Váš súhlas.  

 

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú. 

 

E-shop 

internetový obchod prevádzkovaný prevádzkovateľom, dostupný na https://www.povidlo.sk; 

GDPR 

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679; 

Obchodné oznámenie 

spravidla e-mailová správa alebo sms odosielaná Užívateľovi za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb; 

Objednávka 

dokončená transakcia zákazníkom stlačením príslušného tlačidla Dokončenie objednávky s povinnosťou platby“ s úmyslom zákazníka uzavrieť kúpnu zmluvu; 

Osobné údaje 

akékoľvek informácie o Užívateľovi, na základe ktorých ho možno priamo alebo nepriamo identifikovať; 

Užívateľ 

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potenciálneho zákazníka, prípadne užívateľa našich webových stránok, označovaný aj ako „Vy“; 

Sprostredkovateľ 

vykonáva činnosti spracovania Osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre prevádzkovateľa; 

Spracovanie Osobných údajov 

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorá je vykonávaná pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo akýmkoľvek iným sprístupnením, zoradením alebo skombinovaním, obmedzením, výmazom alebo zničením; 

Zvláštne kategórie Osobných údajov 

také Osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Genetické a biometrické údaje sa považujú za osobitnú kategóriu údajov, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby. 

 

1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME, AKO ICH ZÍSKAVAME, ZA AKÝM ÚČELOM A PO AKO DLHÚ DOBU ICH UCHOVÁVAME 

Spracovávame o Vás tieto Osobné údaje: 

 • meno a priezvisko; 
 • kontaktné údaje (najmä e-mail, telefónne číslo, adresa); 
 • fakturačné údaje a bankové spojenie (údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a realizáciu platieb za tovar); 
 • poznámka k Objednávke; 
 • informácie, ktoré nám oznámite v rámci komunikácie s nami (najmä sa bude jednať o Vaše otázky a odpovede na Vaše otázky, komunikácia s Vami); 
 • login k užívateľskému účtu a správaniu v užívateľskom účte (najmä údaje vyplnené Užívateľom v užívateľskom účte, nákupnú históriu, čas registrácie, dátum poslednej aktualizácie profilu); 
 • Vami pridané komentáre k našim príspevkom na sociálnych sieťach (najmä Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn a Youtube), ako aj meno (prezývka) Vášho profilu na týchto sociálnych sieťach a Vami verejne prístupné informácie na Vašich profiloch, 
 • IP adresa; 
 • cookies. 

 

Nespracovávame Zvláštne kategórie Osobných údajov. 

2. AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE 

Všeobecne k dobe Spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a možného uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (napr. uplatnenie práv z vád tovaru v rámci reklamácie , uplatnenie záruky na tovar a pod.).  

3. ZA AKÝM ÚČELOM SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE 

Webovej stránky E-shopu. Spracovávame aj informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Tieto dáta môžeme zhromažďovať  pomocou súborov cookies alebo iných technológií na sledovanie. Pravidlá pre používanie súborov cookies a ďalších technológií na sledovanie je podrobnejšie popísané v našom poučení o cookies 

Registrácia, zriadenie užívateľského účtu. Poskytujete nám dobrovoľne Osobné údaje zriadením užívateľského účtu v E-shope a ich následnou aktualizáciou. Vďaka zriadeniu používateľského účtu môžete využívať výhody, ktoré používateľský účet ponúka.   

Plnenie zmluvného vzťahu. Zákonným dôvodom pre Spracovanie osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, resp. riadne vybavenie Objednávky as tým súvisiace povinnosti. 

Zlepšenie poskytovania našich služieb, propagácia tovaru. Môžeme spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, našich zmluvných partnerov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré nám sú dobrovoľne poskytované. Prijímame opatrenia, aby sme zaistili, že tretie strany sú zo zákona oprávnené, aby nám tieto informácie poskytli. Napr. sa bude jednať o demografické informácie, IP adresy a cookies súbory. Dôvodom je zlepšenie poskytovania našich služieb a propagácia nášho tovaru. 

 

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s tretími stranami, aby sme spravovali a zobrazovali našu reklamu na webových stránkach tretích osôb.  

 

Súťaže a ďalšie propagačné akcie. Na našich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí môžeme vykonávať prieskumy, organizovať súťaže alebo iné propagačné akcie. Vaša účasť v našich propagačných akciách je dobrovoľná. V rámci týchto prieskumov, súťaží a propagačných akcií od Vás môžeme žiadať Osobné údaje, napr. meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu, užívateľské meno a podobné údaje. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme k správe týchto propagačných akcií alebo aj za iným účelom, pokiaľ je to uvedené v podmienkach konkrétnej propagačnej akcie. 

 

Sociálne siete. Máme profil na Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok a Pinterest. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem.  

 

Zasielanie voucherov. Chceme odmeniť svojich verných zákazníkov, a preto na základe nášho oprávneného záujmu môžeme zasielať zľavové vouchery na adresy, ktoré naši zákazníci uviedli vo svojej Objednávke. 

 

Blog. Na našej webovej stránke môžeme mať verejne prístupný blog. Prosím vezmite na vedomie, že akékoľvek informácie, ktoré vložíte do komentára na našom blogu, môže zobraziť ktokoľvek. Pokiaľ sa Vaše Osobné údaje objavia na našom blogu a Vy budete mať záujem ich odstrániť, prosím kontaktujte nás e-mailom. Ak nebudeme môcť odstrániť Vaše Osobné údaje z blogu, budeme Vás o tom informovať a oznámime Vám dôvod. 

 

Komunikácia so zákazníckou podporou alebo iné otázky. Pokiaľ ste nás kontaktovali cez chatbot, e-mailom, zavolali ste nám, alebo nás oslovili na sociálnych sieťach, potom Vaše osobné údaje spracovávame pre účel vybavenia dotazu.  

 

Obchodného oznámenia (newsletter). Obchodné oznámenie môžeme posielať na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby zákazníkom, pokiaľ sa sami z odberu obchodných oznámení neodhlásia. To umožňuje jednoduché kliknutie v každom obchodnom oznámením, ktoré zasielame formou e-mailu. Na základe nášho oprávneného záujmu propagovať náš tovar a služby môžeme využiť aj telefónne číslo registrovaného užívateľa za účelom šírenia obchodného oznámenia formou SMS. V takom prípade sa môže užívateľ z odberu SMS odhlásiť krátkou správou na e-mail: info@povidlo.sk. Proti spracovania Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov môžete kedykoľvek vniesť námietku (bližšie v časti venujúce sa Vašim právam). Pokiaľ sa zaregistrujete do nášho newslettera, budeme Vám posielať zaujímavé informácie a ponuky na propagáciu nášho tovaru a služieb na základe Vami udeleného súhlasu.  

 

Hodnotenie zákazníkov. Môžete sa podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a posúdiť jednotlivé tovary v sekcii Recenzie na našich webových stránkach. Na vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby týkajúcej sa jednotlivého zakúpeného tovaru môžeme využiť iných Sprostredkovateľov. 

Platba kartou. Pokiaľ nám zadáte údaje o svojej kreditnej karte, nemáme prístup ku kompletným údajom. Vieme len, že platíte kartou a údaje o karte spracovávajú príjemcovia týchto údajov, ktorí pre nás platbu sprocesujú. 

4. ZHRNUTIE DÔVODOV A ÚČELOV NA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Chápeme, že je niekedy pre Vás ťažké sa prehrýzť množstvom textu venujúce sa ako, prečo spracovávame Vaše Osobné údaje a kde ich získavame.  

 

Zoznam našich Sprostredkovateľov nájdete nájdete na tomto odkaze 

 

Aby sme Vám poskytli rýchlo a prehľadne základné údaje o spracovaní Vašich Osobných údajov, zhrnuli sme všetko v tejto prehľadnej tabuľke: 

 

O ktorej Osobné údaje sa jedná 

Účel spracovania Osobných údajov 

Zákonný dôvod pre spracovanie Osobných údajov 

Doba spracovania 

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo , adresu pre doručovanie a informácie o objednanom tovare 

Vybavenie Objednávky, vedenie užívateľského účtu, zákaznícka podpora 

Plnenie zmluvy 

Po dobe trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami 

fakturačné údaje, bankové spojenie a informácie o objednanom tovare 

Vedenie účtovníctva 

Plnenie zmluvy a plnenie zákonnej povinnosti 

Daňové doklady po dobu 15 rokov 

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo zákazníka, údaje o uzavretej kúpnej zmluve, nevyhnutné údaje o platbách 

Vybavenie reklamácie či sťažností 

 

Plnenie zákonnej povinnosti 

Po dobe trvania zmluvného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia 

 

meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo zákazníka, adresa 

Priamy marketing (najmä zasielanie newsletterov zákazníkom) 

Oprávnený záujem na propagáciu obdobných služieb  

 

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení 

2 roky od posledného aktívneho prehliadnutia newslettera, pokiaľ sa z odberu  

anonymizované identifikátory registrovaných užívateľov, 

IP adresa 

 

Bežná analýza návštevnosti webových stránok, zabezpečenie našich webových stránok, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server 

Oprávnený záujem 

Konkrétna doba uloženia pri súbore cookies sa líši podľa konkrétneho druhu cookie súborov  

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo 

 

Odpoveď na správu zaslanú cez chatbot, e-mail alebo sociálne siete 

Súhlas so spracovaním za účelom vybavenia dotazu 

Po vybavení Vašej otázky budú Osobné údaje vymazané, to neplatí v prípade, že sa stanete naším zákazníkom 

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo potenciálnych zákazníkov, IP adresy, cookies a ďalšie technické identifikátory 

Marketing a propagácia našich webových stránok 

Súhlas 

Po dobu trvania súhlasu, doba uloženia cookies sa môže líšiť v závislosti od druhu cookies 

meno, priezvisko, e-mail zákazníka a informácie o objednanom tovare 

Poskytnutie e-mailu zákazníka tretej strane za účelom hodnotenia spokojnosti zákazníkov 

Oprávnený záujem 

Počas trvania zmlúv ného vzťahu zákazníka s nami a následne po dobu 4 rokov od jeho ukončenia 

 

5. AKÉ OPATRENIA SME PRIJALI NA OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Technické opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať vhodné technické opatrenia s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovania Osobných údajov aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre Užívateľa, a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webových stránok, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Medzi prijaté technické opatrenia patria: 

A. pravidelné zálohovanie dát Užívateľa;  

B. aktualizácia antivírusových softvérových systémov;  

C. prístupové heslá do informačných systémov (kde budú Osobné údaje spracované) a oprávnenia na prístup sú kontrolované na úrovni jednotlivcov.  

Organizačné opatrenia. Prijali sme a zaväzujeme sa udržiavať nasledujúce opatrenia: 

A. naši zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou; a 

B. naši zamestnanci sú oboznámení s pravidlami bezpečnej práce na pracovných zariadeniach vrátane princípu ochrany Osobných údajov. 

6. KEDY PREDÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE TRETÍM STRANÁM? 

Vaše Osobné údaje môžu byť odovzdané našim obchodným partnerom (Sprostredkovatelia) alebo iným tretím osobám, ak to vyžaduje zákon. 

Sprostredkovatelia. Používame iba preverených Sprostredkovateľov, s ktorými máme uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my Vám. Ide iba o Sprostredkovateľov, ktorí sú z Európskej únie, prípadne do krajín, ktoré boli vyhlásené a uznané za bezpečné, alebo do krajín s ktorými máme uzavreté štandardné zmluvné doložky v súlade s čl. 46 GDPR a ktorí poskytujú Vašim Osobným údajom porovnateľnú úroveň ochrany ako v prípade použitia GDPR a slovenských právnych predpisov. Všetci títo naši Sprostredkovatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú použiť poskytnuté Osobné údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme ich sprístupnili v súlade s tými zásadami. Konkrétne Sprostredkovatelia sú uvedení na tomto odkaze. Na Vaše vyžiadanie uvedieme podrobnosti týkajúce sa každého jednotlivého dôvodu a účelu spracúvania Osobných údajov. V prípade potreby nás kontaktujte na e-mail info@povidlo.sk. 

Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme mimo Sprostredkovateľa odovzdať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch. 

7. AKÉ MÁTE PRÁVA? 

Ako nás môžete kontaktovať? Emailom na info@povidlo.sk, alebo na adresu nášho sídla. 

 

Kedy Váš dotaz vybavíme? Odpovieme Vám najneskôr do jedného mesiaca. Ak by poskytnutie informácií ohrozilo súkromie iných osôb, alebo by poskytnutie bolo neprimerané rizikám či nákladom na ich poskytnutie, je možné, že vám nebudeme môcť vyhovieť. Na vybavenie vašej žiadosti môžeme potrebovať overiť vašu totožnosť. V prípade opakovanej žiadosti bude prevádzkovateľ oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok. 

 

Právo na prístup  

 • Potvrdíme, či spracovávame vaše Osobné údaje. 
 • Máte právo na informácie o účeloch spracovania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, ktorým sú sprístupnené, dobe spracovania. 
 • Máte právo vedieť, či nejaké právo bolo už realizované. 
 • Predpokladom je tiež to, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, ako aj kópiu osobných údajov. 

 

Právo na opravu  

 • Má právo na žiadať o opravu nepresných osobných údajov. 
 • Niektoré údaje môžete opraviť vo svojom užívateľskom profile. 

Právo na výmaz 

 • Pokiaľ neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje ďalej spracovávať, potom Vami požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

 • Pokiaľ máte za to, že údaje spracovávame nesprávne. Či už sa jedná o dôvody spracovania alebo jeho rozsah, dajte nám prosím vedieť. 

Právo na oznámenie o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracovania 

 • V prípade, že nás kontaktujete so žiadosťou, budeme vás informovať o výsledku. Niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vyhovieť (napr. e-mailová adresa, z ktorej ste nám napísali už nefunguje). 

Právo na prenosnosť  

 • Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, na vašu žiadosť poskytneme inému prevádzkovateľi. 

Právo vzniesť námietku 

 • Pokiaľ spracovávame vaše údaje z oprávneného záujmu (napr. zasielanie newsletteru). 
 • Je na nás, aby sme preukázali náš oprávnený záujem. V prípade, že bude vaša námietka oprávnená, prestaneme spracovanie Osobných údajov vykonávať. 

Právo odvolať súhlas 

 • Spracovanie týkajúce sa marketingového a obchodného účelu je možné odvolať kedykoľvek. 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania 

 • Nechcete, aby sa o vás rozhodovalo pomocou počítača? Rešpektujeme vaše právo, preto profilovanie nevykonávame. Poskytujeme online službu, vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovane. 
 1.  ZÁVER 

Tieto zásady spracovania osobných údajov možno meniť a dopĺňať len písomne. Užívatelia budú o tom informovaní prostredníctvom našich webových stránok. 

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad spracúvania osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@povidlo.sk.   

 

Ak nie ste spokojní, môžete kedykoľvek podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (viac informácií na https://dataprotection.gov.sk/uoou/). 

 

Tieto zásady ochrany Osobných údajov sú účinné od dňa 1. 7 .2022.