Všeobecne obchodné podmienky

obchodné spoločnosti Skvělý obchod s.r.o., IČO: 17094119, so sídlom U Dlouhé stěny 549/4 Jihlava 586 01, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366467, ktorú zastupuje Adam Rožánek, konateľ, 

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.povidlo.sk. 

 

  1. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

1.1 Prevádzkovateľ e-shopu: 

Skvělý obchod s.r.o., 

Sídlo: U Dlouhé stěny 549/4 Jihlava 586 01

IČO: 17094119,  

DIČ: CZ17094119 

zapísaná v obchodnom registri, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 366467 (ďalej len „predávajúci“ alebo “my”) 

Telefón: +421 250 203 081  

E-mail: info@povidlo.sk 

1.2 Reklamácia a vrátenie tovaru, adresa určená na reklamáciu, môžete si vybrať z týchto možností: 

Osobne na akejkoľvek pobočke Packeta, v pracovnej dobe pobočky, s použitím kódu 99797681. Tento spôsob dopravy je na naše náklady. 

 

Telefón: +421 250 203 081 

E-mail: info@povidlo.sk 

 

2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITEĽNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK 

2.1. Voľba práva. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") predávajúceho upravujú v súlade s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi nami a spotrebiteľmi alebo podnikateľmi (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese www.povidlo.sk. 

2.2. Medzinárodný prvok. V prípade existencie medzinárodného prvku si dojednávame, že sa právny vzťah medzi nami bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä občianskym zákonníkom. Touto voľbou práva v súlade s článkom 3 Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, zo 17. júna 2008, o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (ďalej len „Rím I”) však nesmie byť užívateľ spotrebiteľ touto voľbou pozbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny jeho obvyklého bydliska podľa článku 6 ods. 2 Rím I. 

2.3. E-shop. Internetový obchod je nami prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.povidlo.sk (ďalej len „webová stránka“). 

2.4. Kto je považovaný za spotrebiteľa. Za spotrebiteľa je považovaná každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania s nami uzavrie kúpnu zmluvu, alebo s nami inak právne jedná (ďalej len „spotrebiteľ“). 

2.5. Kto je považovaný za podnikateľa. Za podnikateľa je považovaná každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, ústav), ktorá vykonáva samostatne na vlastný účet a zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iným spôsobom zárobkovú činnosť s úmyslom venovať sa tejto činnosti sústavne za účelom dosiahnutia zisku. ďalej len „podnikateľská činnosť“). Táto osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti s nami uzavrie kúpnu zmluvu alebo s nami inak právne koná (ďalej len „podnikateľ“). Riadime sa zásadou, že pre zákazníka, ktorý v objednávke uvedie svoje IČO, DIČ, platia ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov. 

2.6. Zoznámenie sa a odsúhlasenie VOP. Odoslaním objednávky (tlačidlo „Dokončenie objednávky s povinnosťou platby”) potvrdzujete, že ste sa oboznámili s VOP, vrátane oznámenia voči spotrebiteľom pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasíte v ich znení platnom a účinnom v okamihu tohto potvrdenia. 

3. OZNAMENIE ZÁKAZNÍKOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1. Oprávnenie predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

3.2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie na webovej stránke majú iba ilustračný charakter. 

3.3. Tovar, cena, náklady. Nami ponúkaný tovar na webovej stránke internetového obchodu www.povidlo.sk a popis ich hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom obsahu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonom stanovených poplatkov. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady na telekomunikačné prostriedky (napr. pokiaľ nám budete volať na naše telefónne číslo, zaplatíte iba Vašu bežnú sadzbu telefonického hovoru). 

3.4. Možnosti platby a dopravy. Konkrétne podmienky platobných metód a možností dopravy sú podrobnejšie popísané v priebehu samotnej objednávky a tiež v časti 7 a 9 týchto VOP. Tovar Vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si zvolíte z nami ponúkaných možností. 

3.5. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla “Dokončenie objednávky s povinnosťou platby” v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá zaväzuje zákazníka k platbe. Zákazník má možnosť pred odoslaním objednávky svoju objednávku skontrolovať a opraviť alebo zmeniť, ako je podrobnejšie popísané v časti 6 týchto VOP. 

3.6. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú popísané v časti 11 týchto VOP, alebo v našom reklamačnom poriadku. 

4. OZNÁMENIE SPOTREBITEĽOM PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY 

4.1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (pokiaľ nie je uvedené inak) v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť najneskôr: 

4.1.1. pri kúpnej zmluve odo dňa prevzatia tovaru; alebo  

4.1.2. pri kúpnej zmluve s dodaním vo viacerých kusoch/častiach, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo 

4.1.3. pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú pravidelné opakované dodávky tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;  

s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred časovým okamihom špecifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám oznámi svoj zámer od kúpnej zmluvy odstúpiť vyplnením a odosláním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (ideálne spoločne s vráteným tovarom) či oznámením na náš e-mail  info@povidlo.sk. 

4.2. Kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ nie je najmä oprávnený odstúpiť od nasledujúcich zmlúv: 

4.2.1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorené alebo upravené na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu (poskytujeme zákazníkom službu úpravy potlače na ich prianie); 

4.2.2. o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančných trhov nezávislých na našej vôli, ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy; 

4.2.3. o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nevratne zmiešaný s iným tovarom; 

4.2.4. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, pokiaľ zákazník porušil ich pôvodný obal; 

4.2.5. o doprave, na konkrétny termín alebo počas konkrétnej doby; 

4.2.6. o poskytovaní služieb, ktoré sme úplne splnili s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

4.3. Povinnosť spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť kompletný, tj vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistej, nepoškodenej, nevypranej a pokiaľ možno vrátane pôvodného balenia, v stave av hodnote, v ktorej ich prevzal. Vezmite prosím na vedomie, že ak odstrihnete ceduľky a štítky pripevnené k tovaru, môže dôjsť k zníženiu hodnoty tovaru.  

4.4. Vrátenie tovaru cez pobočku Packety. Môžete nám tovar vrátiť späť cez pobočku Packety. Kód pre vrátenie tovaru je uvedený pri objednávke. Štítok na balíček Vám vytlačia priamo na pobočke Packety. V prípade tohto spôsobu vrátenia tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy sú náklady na dopravu hradené nami.   

4.5. Vrátenie tovaru v mieste nášho skladu. Tovar môžete zaslať alebo odovzdať osobne na adrese: Skvělý obchod s.r.o., U Dlouhé stěny 549/4, Jihlava 586 01, Česká republika. V prípade, že sa rozhodnete využiť tento spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy, potom si náklady na vrátenie tovaru platíte sami.  

4.6. Zníženie hodnoty tovaru. Zákazník v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru. V prípade, že nám bude vrátený poškodený či nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Budeme vždy hodnotiť konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch Vás budeme informovať na e-mailom alebo telefonicky. 

4.7. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní spotrebiteľovi vrátiť všetky peniaze, a to rovnakou platobnou metódou, ako pri prijatí peňazí, alebo na vami zvolený účet, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení Vám peniaze vrátiť až vo chvíli, keď od Vás obdržíme späť vrátený tovar.  

4.8. Sťažnosti. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom e-mailu  info@povidlo.sk a telefonního čísla +421 250 203 081. 

4.9. Mimosúdne riešenie sporov. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebiteľských-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy. 

4.10. Európske spotrebiteľské centrum SR. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, internetová adresa: www.esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

4.11. Recenzie. Predávajúci umožňuje vkladanie recenzií k produktom. Recenzie môže vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že u nás tovar skutočne nakúpil. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach. 

4.12. Poučenie v súvislosti s digitálnym obsahom. Upozorňujeme spotrebiteľov, že ak by sme predávali digitálny obsah, potom neposkytujeme aktualizácie zakúpeného digitálneho obsahu.  

5. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY 

5.1. Registrácia. Na základe registrácie zákazníka pomocou emailu a zvoleného bezpečného hesla, uskutočnenej na webovej stránke obchodu, môže zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Užívateľ potvrdí, že sa zoznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zásadami spracovania osobných údajov. 

5.2. Funkcia užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského rozhrania („Váš účet”) môže zákazník vykonávať objednávanie tovaru, sledovať históriu a detaily svojich objednávok, sledovať platné zľavové kupóny, stav vernostných bodov a sledovať stav vybavenia objednávok (ďalej len „užívateľský účet“) 

5.3. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. 

5.4. Zabezpečenie užívateľského účtu. Prístup k užívateľskému účtu je zákazník povinný mať zabezpečený užívateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.  

5.5. Možnosť zrušiť užívateľský účet pri jeho nepoužívaní. Môžeme zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP. 

5.6. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu. 

6. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

6.1. Ceny tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované a našich webových stránkach. Týmto nie je obmedzená naša možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

6.2. Zložky kúpnej ceny. Spoločne s kúpnou cenou je nám zákazník povinný zaplatiť aj prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške a tiež prípadný poplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný a konečnej cene obsahujúcej náklady balného a dopravného. 

6.3. Náklady na dopravu. Naše webové stránky obsahujú aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, v časti ”Doprava a platba”. Výška nákladov na dopravu bude záležať najmä na zvolenom dopravcovi, spôsobe prepravy. 

6.4. Úprava potlače na Vaše prianie. U niektorého tovaru na našom e-shope ponúkame za poplatok možnosť grafického spracovania návrhu. Upravíme potlač na našom tovare podľa Vašej požiadavky, podľa Vášho priania. Vopred si s Vami odsúhlasíme graficky upravený návrh potlače, spravidla prostredníctvom Vášho e-mailu. Prosím vezmite na vedomie, že sa bude jednať o tovar upravený na zákazku a nebude možné od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 od doručenia tovaru. 

6.5. Proces objednávky. Pre objednanie tovaru vyplní zákazník objednávkový formulár na webu obchodu (vkladá tovar „do košíka“, zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, uvedie doručovaciu adresu a iné nevyhnutné kontaktné údaje, zvolí požadovaný spôsob doručenia objednaného tovaru a získa informácie o nákladoch spojených s dodaním, prípadne zvoleným balením tovaru). Ide o záväznú objednávku tovaru zaväzujúcu k platbe (ďalej len "objednávka"). Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že odsúhlasil tieto všeobecné obchodné podmienky a čítal naše zásady spracovania osobných údajov. 

6.6. Proces odoslaním objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky zákazník vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo "Dokončenie objednávky s povinnosťou platby" a proces objednávky je tým ukončený. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Pokiaľ bude pri spracovaní objednávky zistené, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete vyrozumení e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov spôsobí. 

6.7. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný sa pred dokončením objednávky oboznámiť s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom používania tovaru. Vykonaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami zoznámil a že týmto rozumie. 

6.8. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad e-mailom nebo telefónicky) a ďalej je oprávnený požiadať zákazníka o upresnenie správnosti výberu množstva tovaru. 

6.9. Okamih uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdenie objednávky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, od nás dostane automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej adresy zákazníka uvedenú v užívateľskom účte, v objednávke či v inom našom formulári (ďalej len „e-mail zákazníka"). K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde okamihom stlačenia tlačidla „Dokončenie objednávky s povinnosťou platby”, o čom je zákazník obratom informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky. 

6.10. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať Vám zakúpený tovar a umožniť Vám nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a Vy sa zaväzujete tovar prevziať a uhradiť nám cenu tovaru. 

6.11. Kópie VOP a formuláre na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník obdrží kópiu uzavretej kúpnej zmluvy na e-mail zákazníka, v znení platných VOP. Zákazník spotrebiteľ tiež obdrží formulár pre odstúpenie od kupnej zmluvy v zákonnej lehote. 

6.12. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

7. CENA TOVARU A SPÔSOBY PLATBY 

7.1. Cena. Všetky ceny tovaru sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.  

7.2. Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť: 

A. bankovým prevodom,  

B. rýchlym online prevodom, 

C.online platobnou kartou, 

D. prostredníctvom elektronickej peňaženky GoPay, 

E. dobierkou u vybraných prepravcov. 

Spôsob platby tovaru si zákazník zvolí v priebehu objednávky. 

7.3. Evidencia tržieb. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.  

7.4. Záloha na cenu tovaru. Môžeme po zákazníkovi požadovať zálohu či inú obdobnú platbu. 

7.5. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru nami poskytnuté zákazníkom nie je možné vzájomne kombinovať. 

7.6. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny v hodnote 0 EUR (slovom nula euro) alebo zobrazenia vysoko netrhovej ceny, kedy za netrhovú cenu je považovaná taká cena, ktorá je pod našou nákupnou cenou, si vyhradzujeme právo túto položku odstrániť z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na e-mail zákazníka. 

7.7. Forma faktúry. Dojednávame si, že faktúry budú zaslané elektronicky, a to na e-mail zákazníka. 

7.8. Vernostný program. Registrovaní zákazníci vo svojom užívateľskom účte zbierajú jednotlivými objednávkami vernostné body. Za 1 EUR z Vášho nákupu Vám pripíšeme 1 bod na Váš užívateľský účet. Tieto body potom môžete využiť pri ďalšej objednávke tovaru až do výšky 50 % jeho ceny. Za každý 1 nazbieraný bod môžete získat zľavu 0,05 EUR z Vášho ďalšieho nákupu. Platnosť vernostných bodov je po dobu 180 dní od ich pripísania v prospech Vášho užívateľského účtu. Nevyužité vernostné body po uplynutí tejto doby prepadnú. 

7.9. V akých prípadoch sa vernostné body nevracajú. V prípade, že nám budete vracať späť tovar v lehote 14 dní od jeho zakúpenia, takto použité body vernostného programu sa už nevracajú. Rovnako tak v prípade, že si nevyzdvihnete svoju zásielku na dobierku, ani takto použité body na zákaznický účet nevraciame. 

7.10. V akých prípadoch sa vernostné body odčítajú. Pokiaľ využijete Vaše platné vernostné body na objednávku, budú Vám strhnuté z Vášho bodového účtu. Pokiaľ sa rozhodnete zakúpený tovar vrátiť v lehote 14 dní, strhneme Vám z Vášho bodového účtu pomernú časť bodov, ktorá sa bude rovnať hodnote vráteného tovaru. 

8. VÝHRADA VLASTNÍCTVA 

8.1. Úplné zaplatenie kúpnej ceny. Vyhradzujeme si u zákazníkov výhradu vlastníctva k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy. 

8.2. Výhrada voči zákazníkom podnikateľom. Pre zákazníkov podnikateľov si vyhradzujeme vlastníctvo k tovaru, pokiaľ nie sú uhradené všetky pohľadávky, ktoré voči Vám máme. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníctva s riadnou starostlivosťou a poistiť ich na svoje náklady dostatočne, pre prípad poškodenia na hodnotu nového tovaru. 

9. DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ PRI PREPRAVE TOVARU 

9.1. Doprava. Zákazníkovi je podľa jeho voľby tovar zaslaný prostredníctvom dopravcu, ktorého si zákazník zvolil v priebehu objednávky z nami ponúkaných možností. 

9.2. Dodacia doba. Pokiaľ je pri tovare uvedené, že je skladom, potom sa zaväzujeme tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania objednávky. Táto dodacia doba sa netýka tovaru, ktorý bude upravený na prianie zákazníka (v týchto prípadoch bude vždy individuálne dohodnutá doba dodania). Dobu dodania zákazník nájde v sekcii “Doprava a platba”. Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „skladom“ sa vypredá v krátkom časovom okamihu. Pokiaľ by nastala situácia, že bude tovar vyčerpaný a nebudeme schopní dodať Vami objednaný tovar v stanovenej dobe, potom Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. Napriek tomu uvedenú dobu dodania sa snažíme pripraviť a doručiť objednávku k zákazníkovi vždy čo najskôr. 

9.3. Prevzatie tovaru. Pri preprave tovaru zákazníkovi spotrebiteľovi je nami tovar odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste odovzdania (spravidla prvé dvere/vráta/brána v mieste dodania určené zákazníkom). Práve okamihom prevzatia tovaru zákazníkom prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru. Pokiaľ mal zákazník tovar od dopravcu prevziať, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka v okamihu, keď mu bolo umožnené s tovarom disponovať, nie však skôr ako v udanú dobu doručenia. V prípade osobného vyzdvihnutia si tovar zákazníkom sa považuje tovar za dodaný okamihom prevzatia zákazníkom či inou osobou zákazníkom určenou. 

9.4. Náklady na zvláštny spôsob prepravy. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

9.5. Opakované doručenie a náklady s tým spojené. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo určené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

9.6. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak neprevezme zákazník spotrebiteľ tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar je následne vrátený Predávajúcemu a súčasne zákazník spotrebiteľ od kúpnej zmluvy neodstúpi v lehote 14 dní od márneho doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať po zákazníkovi náklady účtované dopravcom na dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

9.7. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník podnikateľ tovar pri jeho dodaní prepravcom, tovar je následne vrátený nám ako predávajúcemu, sme oprávnení požadovať po zákazníkovi podnikateľovi náklady účtované prepravcom na dodanie tovaru späť na našu adresu. Tento náklad predstavuje pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 EUR (slovom: osem eur) a ďalej je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

9.8. Možnosť započítania nárokov. Nárok na úhradu nákladov za uskladnenie tovaru a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podľa tejto časti VOP sme oprávnení v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny. 

9.9. Povinnosť zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä či zákazník obdržal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú akosť, či tovar vo svojom balení obsahuje všetko, čo podľa návodu obsahovať má). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takú zásielku neprevziať od dopravcu vôbec. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené dopravcom, prípadne neskorým doručením tovaru, nech bolo oneskorenie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu. 

9.10. Práva z chýb. Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práva z chýb sa riadia podľa nášho reklamačného poriadku a podľa príslušných právnych predpisov slovenského práva, najmä občianskeho zákonníka. 

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

10.1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňoch od prevzatia tovaru. Právo zákazníka spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi podľa časti 4 týchto VOP. 

10.2. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy prislúcha iba spotrebiteľom. Zákazníci podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, toto právo prislúcha iba spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník podnikateľ vráti tovar a ak sa nejedná o uplatnenie práva z vád podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodu 9.7 a 9.8 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikateľa na spätný odber tohto tovaru. 

10.3. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť najmä v prípade, keď zákazník neuhradil riadne a včas kúpnu cenu alebo odmietol prevziať tovar. 

10.4. Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a zákazník je nám povinný vrátiť aj poskytnutý darček. 

11. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA 

11.1. Odkaz na občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). 

11.2. Odkaz reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za vady tovaru je upravené v našom reklamačnom poriadku. 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

12.1. Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a pravidlá pre zasielanie obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov. 

12.2. Obchodné oznámenie. Zasielame zákazníkom obchodné oznámenia s ponukou súvisiacich služieb, a to na e-mailovou adresu zákazníka (obchodné oznámenie pre zákazníkov). E-mailová adresa je osobným údajom a je spracovávaná v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) za účelom zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše obdobné výrobky a služby. Zákazník sa môže z odberu obchodných oznámení kedykoľvek odhlásiť.  

12.3. Cookies. Používame tzv. súbory cookies, ktoré môžu byť ukladané na koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Preferencie si môže zákazník nastaviť priamo na našich webových stránkach, kde nájde informácie o používaní súborov cookies. 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNE PRÍSLUŠNOSTI 

13.1. Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu ustanovení týchto VOP so zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.  

13.2. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie VOP. Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

13.3. Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods, alebo aj Viedenský dohovor), a to v súlade s článkom 6 tohto dohovoru. 

13.4. Spory a príslušnosť. Zmluvné strany si ďalej dojednávajú, že na riešenie prípadných sporov z kúpnej zmluvy, kde je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy miestne príslušné súdy Českej republiky, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk. 

13.5. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva v znení VOP je nami archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám. 

13.6. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

13.7. Pokiaľ si dojednáme odlišné podmienky uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od VOP je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. 

13.8. Nevyhnutnosť prijatia VOP pre uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na vytvorenie užívateľského účtu alebo objednávky zákazníkom.  

13.9. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 1.8.2022 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.