VENADESIGN s.r.o.
Mostecká 2220/10, 586 01 Jihlava
IČO: 07141165

DIČ: CZ07141165

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106395.

číslo bankovního účtu (CZK): 2001467891/2010 (Fio Banka)
IBAN: CZ6120100000002001467891

číslo bankovního účtu (EUR): 2401766989/2010 (Fio Banka)
IBAN: CZ3520100000002401766989


Obchodné podmienky pre e-shop
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a
upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na
jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na
strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim
a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou
spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito
obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení,
zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V
prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa
právne vzťahy neupravené týmito obchodnými
podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení.

1 Definícia


1.1 V týchto Obchodných podmienkach.
1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia,
ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej
adresy www.povidlo.cz/sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je
zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;
1.1.2 „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými
stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane
spotrebiteľ;
1.1.3 „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý
spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje
služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom
iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;
1.1.4 „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo
používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej
domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti;
1.1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti;
1.1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je
uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu
predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j.
záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od
tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú
vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou
zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné
podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;
1.1.7 „Nákupný košík" znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky
generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci
jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním
alebo odebraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva
vybraného Tovaru, resp. Služby;
1.1.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb.,
Občiansky zákonník v platnom znení;
1.1.9 „Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť VENADESIGN s.r.o.,
IČO: 07141165, so sídlom Mostecká 2220/10 Jihlava 58601;
1.1.10 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie
meno a k nemu priradené heslo vložené Uživateľom do databázy
E-shopu pri Registrácii;
1.1.11 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa
do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných
registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a
Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy Eshopu;
1.1.12 „Uživateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú
osobu, ktorá užíva E-shop;
1.1.13 „Uživateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je
každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre
každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní
Prístupových údajov;
1.1.14 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k
predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru
ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy


1.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom
uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej
zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s
označením „Dokončenie objednávky“ v užívateľskom rozhraní Eshopu.
1.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy podľa odst. 1.1 týchto Obchodných podmienok zo
strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s
označením „Dokončenie objednávky“.
1.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 1.2 týchto
Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.
1.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia
o kliknutí na tlačítko „Dokončenie objednávky“ Užívateľom dôjde
prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný Eshop.
1.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v
užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje,
najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné
údaje a prípadne dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že
Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za
správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje
kontrolovať.
1.6 Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovou správu o uzatvorení
Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do
príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

3 Kúpna zmluva

1.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce
ustanovenia:
1.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ
zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného
košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u
daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Užívateľ sa
zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný Tovar cenu, ktorá je
uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.
1.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru
Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek
dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej
zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa
spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar
nemožno dodať.
1.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o
dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od
Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať
odoslanie Tovaru Užívateľovi.
1.1.4 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ.
1.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s
balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške
uvedenej u danej objednávky v užívateľskom prostredí E-shopu.
1.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v
užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny
za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.
1.1.7 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o
nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný
znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri
danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.
1.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ
povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.
1.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť
kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na
bankový účet určený Prevádzkovateľom.
1.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu z
ceny Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru možno vzájomne kombinovať,
pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.
1.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby,
poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na
služby poskytnuté tretím stranámi v súvislosti so zaplatením
kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi
Užívateľa.
1.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru,
ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia
kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.
1.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v
primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty
pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú
len orientačné.
1.1.14 Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad -
faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu
Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského
prostredia E-shopu.
1.1.15 Ak je Prevádzkovateľom spoločne s Tovarom poskytnutý
Užívateľovi dar, je darovacia zmluva medzi Užívateľom a
Prevádzkovateľom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že
ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia
zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a
Užívateľ je povinný spolu so zakúpeným tovarom
Prevýdzkovateľovi vrátiť aj poskytnutý dar.
1.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar
záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Tovare v
užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej
doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.
1.1.17 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u
Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za
moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy
Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.
1.1.18 Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom
Tovare uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom
stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.
1.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia
Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na
Užívateľa, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného
tovaru Užívateľom.
1.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia
Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa,
ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevziatia daného tovaru
Užívateľom.

4 Užívateľský účet

1.1 Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.
1.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského
účtu Prístupové údaje.
1.3 Identifikačné údaje Uživateľa zadané pri Registrácii sa považujú
za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru, ktorú Uživatele
učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.
1.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani
akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný
učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v
plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto
prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto
spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade
straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto
hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez
zbytočného odkaldu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v
primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.
1.5 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné
podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu
a/alebo emailovou správou na emailovou adresu Užívateľa
zadanú do databázy E-shopu. Uživateľ má právo zmeny
Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 10 dní od prvého
prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny
Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom
E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do
emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou
správou) a záväzok z tohoto dôvodu vypovedať vo výpovednej
dobe 5 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je
dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

1.1 Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do
štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že
predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo
dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia
poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí
byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote
uvedenej v tomto odstavci.
1.2 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť
písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny
za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné
dôvody.
1.3 Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý
vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný,
najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j.
ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný
Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do
pôvodného stavu.
1.4 V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je
Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol
informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej
zmluvy.
1.5 Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar
tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu
od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho
odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovateľa.
Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci
odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie
uvedenej lehoty.
1.6 Spotrebiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty
Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom,
než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami
daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
1.7 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1
týchto Obchodných podmienok.
1.8 Prevádzkovateľ využívá možnosť mimosúdneho riešenia sťažností
spotrebiteľov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia
bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovateľa
prostredníctvom emailové adresy info@povidlo.cz.

6 Reklamačný poriadok

1.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri
prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy
tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo
s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný
oznámiť Spotrebiteľovi.
1.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať
dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k
povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej
zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady
známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť
známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti
Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti
tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
1.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru
má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže
daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave
alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ
právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
1.4 V prípade reklamácie spodnej bielizne alebo v prípade vrátenia
spodného prádla v lehote 14 dní spracovateľ bude akceptovať
reklamácie alebo vrátenie tovaru len v prípade, že bude spodná
bielizeň nenosené a bude mať na sebe všetky pôvodné ceduľky.
Vyskúšanie spodnej bielizne je možné len na vlastné bielizeň zákazníka.
1.5 Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní
právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho
súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú
zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z
ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať
nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako
aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej
dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi
značné obtiaže.
1.6 Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ
Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu,
alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.
1.7 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na
opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri
Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú
bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu
zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar
mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy
Tovaru.
1.8 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo
uplatniť zodpovednosť z vadného plnenia v záručnej dobe.
1.9 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť
Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje,
postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad
o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať
záručný list.
1.10 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád
Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely
záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa,
ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako
v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa
bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto
podnikateľa.
1.11 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru,
musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so
Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto
lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o
podstatné porušenie Zmluvy.
1.12 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že
Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady
potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú
dané podklady dodané.
1.13 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení
danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného
Tovaru.
1.14 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade
neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do
prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j.
najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú
svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k
Tovaru.

7 Alternatívne riešenie sporov

1.1 Objednávateľ – Spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na
Prevádzkovateľa - predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom
na info@povidlo.cz ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci
odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30
dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015
Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby
podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať
spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
1.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy
alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line
na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
1.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ –
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa
týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka
len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov
sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku
za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5
EUR s DPH.

8 Ochrana osobných údajov

1.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
1.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a
chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich
služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

9 Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory
cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s
týmto vyslovuje svoj súhlas.
Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 12
mesiacov/mesiaca.
Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k
personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych
médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom,
ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi
pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

10 Užívanie E-shopu

1.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k
užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými
podmienkami.
1.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické
riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.
1.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Eshopu
prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu
údržby alebo opravy E-shopu.
1.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a
účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho
spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto
povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám
vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.
1.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo
Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov
má Prevádzkovateľ právo zrušiť Užívateľský účet.

11 Prehlásenia Prevádzkovateľa

1.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako
elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané
systematicky a sú chránené proti zmenám.
1.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu
kúpnej ceny pri Tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene
za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá
povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu,
kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného
Tovaru a Užívateľ má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú
kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva
od počiatku.
1.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope
môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom
v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom
prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy
oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade
nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.
1.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom
sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii Kontakty.

12 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania
dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o
ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní
od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu
nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne
splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
1.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť
a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v
klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na
zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.
1.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo
osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí,
ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo
prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety
sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu
najneskôr v posledný deň lehoty.
1.4 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v
ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal
bol po dodaní porušený.
1.5 V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho
vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak
Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne
spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom
bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je
oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci
povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená
kupujúcim za objednaný tovar.
1.6 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť
kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za
objednaný Tovar poukázaná zo strany
predávajúceho.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení
od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal
na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je
povinný vrátiť Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je
tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru
späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
1.7 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku,
ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od
ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať
žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením
doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených
v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je
predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému
poskytnutiu služby.
1.8 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo
osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí,
ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si
nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
1.9 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré
vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je
nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a
funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty
Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve
Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
1.10 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí
Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo
neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o
ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho
zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli
Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do
pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný
servis Tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu
reklamačných a obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu
náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a
hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
1.11 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej
predmetom je:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného
osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je
vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových
záznamov, kníh alebo počítačového softvéru
predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
rozbalil,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom
nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom
spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí
tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo
použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do
pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia
zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo
zmontovaný nábytok a pod.

13 Záverečné ustanovenia

1.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými
podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v
znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
1.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.
1.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne)
oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako
zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.
1.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť
voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

14 Rozhodné právo

1.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

15 Účinnosť

1.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1. februára 2020.